Sommerhusejernes holdninger

Sommerhusejernes Landsforening (SLF) behandler mange problemstillinger for medlemmerne.
SLFs holdninger er vedtaget på SLFs generalforsamlinger og tages løbende op til drøftelse.
Vi har herunder udtrykt SLFs holdning til nogle af de store spørgsmål, som SLF arbejder med.

1. Ejeres benyttelse af fritidshuse
SLF støtter planlovens bestemmelser om benyttelse af fritidshuse og støtter tillige, at myndighederne sikrer reglernes overholdelse. I det omfang, der er givet dispensationer fra planlovens regler, bør myndighederne sikre, at sådanne dispensationer bringes til ophør – senest ved ejerskifte.

2. Udlejning af fritidshuse
Udlejning af fritidshuse bør alene ske efter formulering, der blev benyttet i sommerhuslovens barndom ”supplement til eget brug”. SLF lægger sig ikke fast på et bestemt antal uger, men hvis udlejningen overstiger 26 uger, er det SLFs opfattelse, at der er tale om erhvervsmæssig udlejning. Myndighederne har igennem en årrække slækket på reglerne omkring ”supplement til eget brug” således, at det i dag accepteres, at fritidshuse udlejes i 46 uger årligt. Det er efter SLFs opfattelse erhvervsmæssig udlejning, og det kolliderer med den danske særregel om udlændinges køb af sommerhuse. Ved at påberåbe sig reglerne om kapitalens frie bevægelighed vil EU-borgerne kunne opkøbe danske sommerhuse.
SLF anbefaler sine medlemsforeninger at fastsætte regler for støj i forbindelse med udlejning, og at det sikres, at lejere får information herom.

3. Udlændinges køb af fritidshuse
SLF støtter den danske særregel, der begrænser udlændinges køb af fritidshuse i Danmark.

4. Store sommerhuse
SLF anbefaler, at kommunerne planlægger på en sådan måde, at store sommerhuse placeres således, at traditionelle fritidshusejere ikke påvirkes af støj, trafik og andre gener fra disse.  Klynger af store sommerhuse bør ligge udenfor de eksisterende sommerhusområder, og infrastruktur bør gennemtænkes og planlægges. Udarbejdelsen af lokalplaner i sommerhusområder bør indeholde en politisk stillingtagen til store sommerhuse.  Men store sommerhuse mener vi over 10 sovepladser og over 200 m2.
SLFs arbejde med store sommerhuse er beskrevet i SLFs politik for Store Sommerhuse”.

5. Kloakering og infrastruktur i fritidshusområder
SLF mener, at fritidsområderne skal fastholdes som naturområder, og at udviklingen af områdernes infrastruktur skal modsvare dette overordnede formål.
Konkret påpeger SLF, at kloakering med henblik på bortfjernelse af spildevand bør iværksættes i områder, hvor det af miljømæssige årsager er nødvendigt, samt at regnvand som hovedregel bør nedsives i fritidshusområder. Det bør undgås, at overløb af u-renset spildevand tilføres havet, vandløb og søer. I badevandsområder bør der være særlig opmærksomhed omkring dette.
Øvrig infrastruktur bør tillige modsvare fritidshusområdernes karakter af naturområder.

6. Strandbeskyttelse
SLF lægger vægt på, at danske strande er åbne og tilgængelige naturområder, der er tilgængelige for alle i.h.t. naturbeskyttelseslovens regler. SLF opfordrer myndighederne til at påse, at der ikke sker ændringer eller opførelser af ulovlige anlæg indenfor strandbeskyttelseslinjen, samt at tage initiativ til fjernelse/lovliggørelse af eksisterende anlæg.

7. Bade- og bådebroer
SLF ser bade- og bådebroer som en naturlig del af fritidshusområderne. Bade- og bådebroer bør af hensyn til det overordnede formål med områderne dog kun etableres og fastholdes, hvor der er et behov.
SLF samarbejder på medlemsforeningernes vegne med kommunerne og Kystinspektoratet om etablering/nedtagning af bade- og bådebroer.

8. Kystsikring og sikring mod oversvømmelse
SLF støtter kystsikring og sikring mod oversvømmelse, hvor dette er nødvendigt af hensyn til bevaring af værdier af samfundsmæssig betydning og er i overensstemmelse med almenvellets interesser.
SLF er opmærksom på, at klimaændringer øger dette behov.
SLF støtter ikke kystsikring og sikring mod oversvømmelse i beskyttede naturområder. I områder underkastet frednings- og lignende beskyttelsesbestemmelser, skal der i afvejningen om behovet for kystsikring og sikring mod oversvømmelse overfor samfundsmæssige hensyn udvises særlig opmærksomhed, f.eks. i valget af beskyttelsesforanstaltning.

9. Klapning (dumpning) i havområder
SLF mener, at dumping af materiale i havet af enhver art bør undgås, i stedet bør der så vidt muligt ske deponering på land. Skulle dumpning alligevel vise sig nødvendigt, så bør der kun gives tilladelse til dumpning af ikke-forurenet materiale af samme karakter, som det materiale, der allerede findes på havbunden.
Forud for dumpning bør det undersøges, hvilke påvirkninger dumpninger måtte have, ligesom det løbende under dumpningen og i årene efter monitoreres, hvilke påvirkninger dumpningen måtte have, så der kan træffes foranstaltninger til at råde bod på skaderne.

10. Klagers opsættende virkning
SLF vil arbejde for, at klager fra grundejerforeninger og landsdækkende organisationer i planlovssager og sager i bygningsreglementet, får opsættende virkning.

11. Myndighedernes tilsyn med overholdelse af regler
SLF vil arbejde for, at myndighederne aktivt sikrer overholdelse af regler i lokalplaner, strandbeskyttelseslinjer, fredninger og kystterritoriet, samt at myndighederne aktivt behandler klagesager.

12. Overførsel af fritidshuse til byzone
SLF anerkender, at planloven giver kommunerne mulighed for at foreslå, at fritids-husområder kan overføres til byzone. Det er SLFs opfattelse, at planlovens regler herom:
a. at fritidshusområdet er omgivet af byzone.
b. at ¾ af ejerne af ejendommene i det fritidshusområde, der foreslås overført, skal tilkendegive, at de ønsker en overførsel, skal overholdes af kommunerne. Den overordnede myndighed bør påse, at kommunerne ikke inddrager områder, der ikke er omgivet af byzone.
SLF vil arbejde for, at det pålægges kommunerne at udarbejde en fyldestgørende redegørelse til ejerne om konsekvenser (kortsigtede og langsigtede) af en overførsel til byzone. Redegørelsen bør særligt fokusere på de økonomiske konsekvenser af en overførsel.
SLF vil arbejde for en ændring af planloven, der indebærer, at kommunerne, forinden forslag om overførsel fremsættes, skal udarbejde en redegørelse, der i hovedtræk beskriver den lokalplan, der skal udarbejdes efter en overførsel.

13. FL’s holdning til Turismepolitik
SLF forholder sig bl.a. til regeringens overordnede, grønne vækststrategi for turismen i Danmark.
SLF vil overordnet set både forny og bevare. Fornyelse i grøn retning og bevarelse af de traditionelle værdier knyttet til sommerhuslivet med fred, ro og godt naboskab.
Den bærende værdi for sommerhusejerne hviler på respekten for andre, og på at områderne ikke påvirkes negativt af fx støj og for høj fart. SLF ser gerne indført flere trafikreguleringer i sommerhusområderne.
SLF støtter en gradvis udvikling af sommerhusområder, hoteller og infrastruktur i bæredygtig og klimarigtig retning.
SLF støtter den danske særregel, der begrænser udlændinges køb af fritidshuse i Danmark.
SLF ønsker at fremme væksten i grøn turisme i Danmark, men væksten i kapacitet skal afbalanceres af hensynet til de traditionelle sommerhusområders charme. Store hoteller samt mega-sommerhuse skal placeres i nye, særskilte områder, som kommunerne kan udstykke.
Samarbejdet med turistorganisationer, udlejningsbureauer og Feriehusudlejernes Brancheforening skal styrkes for at fremme fælles interesser.
SLFs arbejde med turismepolitik er yderligere beskrevet iSLF arbejde med turismepolitik.

14. FL’s holdning til klimapolitik
SLF vil være synlig i debatter om klima og bæredygtighed, hvor det har relevans for sommerhuse og sommerhusområder. SLF vil bidrage til at beskytte naturværdier, effektiv kystsikring, og arbejde for at energimærkning gøres realistisk.
SLF vil støtte medlemmerne i høringer og sager om beskyttelse af natur og biodiversitet, om udstykninger af nye sommerhusområder i pagt med naturen og infrastrukturen, herunder sikre mega-sommerhuse ikke påvirker natur og infrastruktur negativt.
Internt i SLF vil vi mindske forbrug og udgifter mest muligt, f.eks.: afholde en del møder digitalt og benytte hoteller, der er miljøbevidste.
SLFs arbejde med klimapolitik er yderligere beskrevet i SLFs arbejde med klimapolitik.