Sådan arbejder FL

Hovedbestyrelsen har nedsat en række udvalg, der i det daglige varetager landsforeningens sagsbehandling. Udvalgene består af såvel hovedbestyrelsesmedlemmer som interesserede repræsentanter for medlemsforeningerne. Hvis du har lyst til at deltage i arbejdet, så er du velkommen til at henvende dig til sekretariatet. Landsforeningen vil meget gerne udnytte den kompetence og viden, der findes i medlemsforeningerne.

Den løbende sagsbehandling sker decentralt i de enkelte udvalg. Sager af principiel karakter behandles af hovedbestyrelsen.

Du finder landsforeningens udvalg her.

Medlemsforeninger kan indhente råd og vejledning fra landsforeningen i lokale sager, f.eks. i forbindelse med kommunale lokalplaner. Landsforeningen indgår ikke som repræsentant for den enkelte medlemsforening. I sager, hvor der er behov for juridisk eller anden professionel rådgivning, medvirker landsforeningen til at finde frem til den rette rådgiver.

I forbindelse med sager af principiel og præcedensskabende karakter kan landsforeningen aktivt engagere sig i lokale forhandlinger.

Alle spørgsmål, som medlemsforeningerne ønsker landsforeningens bistand til, bedes fremsendt til landsforeningens sekretariat.