Vandet har stået højt i mange sommerhusområder de seneste måneder – her i GF Fruekilden på Bogø. Foto: Kaj Holdensen.

Ansvaret for at vedligeholde dræn ligger som udgangspunkt hos matriklens ejer.

Hvem skal vedligeholde drænene når vandet stiger?

Ansvaret for at vedligeholde dræn gennem en grundejerforenings område er blevet et varmt emne i en våd tid. Det gælder også i GF Sortsø Skanse på Nordfalster. Her har man installeret hele tre drænsystemer og to drænbassiner med tilhørende pumper. Alligevel har området været plaget af oversvømmelser oven på efterårets megen regn.

Det har fået foreningens formand Bjarne Tirsgaard til at søge råd hos FLs advokat Michael Nathan. For hvem har ansvaret for at vedligeholde drænene? Er det altid grundejerforeningens opgave, eller er den enkelte grundejer selv ansvarlig for vedligeholdelsen på sin egen matrikel? De to af drænene befinder sig dels på privat grund, dels på foreningens områder ved veje og på fællesarealer. Ejerskabet fordeler sig mellem grundejerforeningen og de private lodsejere. Kun få meter af dræn nummer tre tilhører foreningen – resten befinder sig på privat grund.

Et puslespil

Reglerne er lidt af et puslespil. Ansvaret for vedligeholdelsen ligger som udgangspunkt hos ejeren af den jord, drænet ligger på.

– Hvis drænet kun afvander grundejerens egen ejendom, har man ikke pligt til at vedligeholde. Det er i det tilfælde kun grundejeren selv, der får gener fra manglende vedligeholdelse, lyder svaret fra Michael Nathan.

Hvis drænet også afvander højere beliggende ejendomme, har den enkelte private grundejer dog pligt til at vedligeholde drænet af hensyn til de ”opstrøms” beliggende ejendomme. Ellers kan vandet ikke kan løbe af, og der kan opstå risiko for skader. Det samme regler gælder for de dræn, der ligger på grundejerforeningens fællesarealer, herunder drænbassinerne.

– Hvis manglende vedligeholdelse af grundejerforeningens dræn, altså dræn på fællesarealer, medfører opstuvning af vand på fællesarealerne, er det måske kun til almindelig ulempe for færdslen på fællesarealerne. Hvis opstuvningen af vand derimod medfører ulemper på private matrikler, er grundejerforeningen forpligtet til at vedligeholde. I modsat fald kan foreningen blive ansvarlig for den skade, der i værste fald kan forårsages.

Forening uden ansvar for dræn på private matrikler

Grundejerforeningen er ikke ansvarlig for vedligeholdelsen af dræn på medlemmernes private matrikler eller for skader på et medlems private matrikel, der skyldes medlemmets egen manglende vedligeholdelse.

Endelig er grundejerforeningen er ikke forpligtet til at indrette dræn og drænbassiner til ekstreme nedbørssituationer, med mindre der på foreningens område er tinglyst servitutter, der udtrykkeligt bestemmer dette. Eller der tidligere er vedtaget bestemmelser i foreningen, der pålægger bestyrelsen at udvide den nuværende drænkapacitet i området.

Mange kommuner har udgivet vejledninger om vedligeholdelse af vandløb, bl.a. Fredericia Kommune.

Offentliggjort den 1. februar 2024.